Agenda

(Geen agendapunten)


Lees verder...

Bezoek

Vandaag 74
Deze week 502
Deze maand 2626
Sinds 11-2008 957172

Een discussie voeren - Водити расправу - Voditi raspravu
 

 

 

 
discussie расправа /
дискусија
rasprava /
diskusija
discussiëren расправљати raspravljati
discussiepunt становиште током расправе stanovište tokom rasprave
standpunt становиште /
гледиште
stanovište /
gledište
een verhitte discussie усијна расправа usijna rasprava
onderwerp предмет /
субјект
predmet /
subjekt
een gevoelig onderwerp осетљив предмет osetljiv predmet
debat дебата /
расправа
debata /
rasprava
debateren дебатирати debatirati
in debat treden укључити се у дебату uključiti se u debatu
mening мишљење mišljenje
meningsverschil несугласица nesuglasica
van mening zijn dat сматрати да /
бити мишљења да
smatrati da /
biti mišljenja da
vrijheid van meningsuiting слобода изражавања sloboda izražavanja
het ergens mee eens zijn слагати се са нечим slagati se sa nečim
het ergens niet mee eens zijn не слагати се са нечим ne slagati se sa nečim
argument аргуменат argumenat
argumentatie аргументација argumentacija
argumenteren аргументирати argumentirati
een punt maken скренути пажњу на skrenuti pažnju na
ergens van uitgaan поћи од нечега poći od nečega
aanname предпостав predpostav
beweren тврдити tvrditi
bewering тврдња tvrdnja
bewijzen доказати dokazati
bewijs доказ dokaz
aantonen доказати dokazati
aantoonbaar доказив dokaziv
overtuigen /
overreden
уверити uveriti
overtuiging уверење uverenje
overreding уверљивост uverljivost
overtuigend уверљив uverljiv
betwijfelen сумњати у /
посумњати у
sumnjati u /
posumnjati u
verhelderen објаснити objasniti
verheldering објашњење objašnjenje
     
Wat vind jij ervan? Шта ти мислиш о томе? Šta ti misliš o tome?
Wat vind jij van ..... ? Шта ти мислиш о ...? Šta ti misliš o ...?
Ik vind dat.... Мислим да.... Mislim da....
Ik vind niet dat ... Не мислим да...
Ne mislim da...
Ik geloof dat... Верујем да... Verujem da...
Ik geloof niet dat.... Не верујем да...
Ne verujem da...
Ik ben van mening dat... Мишљења сам да... Mišljenja sam da...
Naar alle waarschijnlijkheid... Највероватније... Najverovatnije...
Daar ben ik het mee eens. Слажем се с тим. Slažem se s tim.
Daar ben ik het niet mee eens. Не слажем се с тим Ne slažem se s tim
Ik ben het met je eens. Слажем се с тобом. Slažem se s tobom.
Ik ben het niet met je eens. Не слажем се с тобом. Ne slažem se s tobom.
Dat kan ik maar moeilijk geloven. Тешко могу у то веровати. Teško mogu u to verovati.
Ik denk daar anders over. О томе мислим другачије. O tome mislim drugačije.
Ik heb gelijk. У праву сам. U pravu sam.
Ik heb altijd gelijk. Ја сам увек у праву. Ja sam uvek u pravu.
Ik heb daar geen mening over. Немам мишљење о тому. Nemam mišljenje o tomu.
Dat is geen geldig argument. То није никакав важећи аргуменат. To nije nikakav važeći argumenat.
Wat een onzin! Каква бесмислица! Kakva besmislica!
Je overdrijft! Претерујеш!
Preteruješ!
Dat is niet waar! То није истина! To nije istina!
Integendeel! Управо супротно! Upravo suprotno!
Ik kan het tegendeel aantonen. Ја могу супротно доказати. Ja mogu suprotno dokazati.
Jij hebt een beetje teveel fantasie. Ти имаш помало превише фантазије. Ti imaš pomalo previše fantazije.
Je bent niet helemaal objectief.
(man)
Ти уопште ниси објективан. Ti uopšte nisi objektivan.
Je bent niet helemaal objectief.
(vrouw)
Ти уопште ниси објективна. Ti uopšte nisi objektivna.
Zie je wel! Видиш ли сад! Vidiš li sad!
Ik ben ervan overtuigd dat....
(man)
Сигуран сам да... Siguran sam da...
Ik ben ervan overtuigd dat....
(vrouw)
Сигурна сам да... Sigurna sam da...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
(man)
Нисам сигуран да... Nisam siguran da...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
(vrouw)
Нисам сигурна да... Nisam sigurna da...
Ik weet absoluut zeker dat...
(man)
Потпуно сам сигуран да... Potpuno sam siguran da...
Ik weet absoluut zeker dat...
(vrouw)
Потпуно сам сигурна да... Potpuno sam sigurna da...
Waar het op neerkomt is.... Своди се на то... Svodi se na to...
Ik heb daar drie argumenten voor. Ten eerste dat... За то имам три аргумента. Као прво да... Za to imam tri argumenta. Kao prvo da...
Er zijn slechts twee meningen: De mijne en de verkeerde. Постоје само два мишљења: моје и погрешно. Postoje samo dva mišljenja: moje i pogrešno.
Wat mij betreft..... Шта се мене тиче... Šta se mene tiče...
Ik ga ervan uit dat.... Полазим од тога да... Polazim od toga da...
Ga nooit zomaar ergens van uit! Немој никада олако доностити закључке! Nemoj nikada olako donostiti zaključke!
Ik wil feiten horen! Желим да чујем чињенице! Želim da čujem činjenice!
Blijf bij de feiten! Држи се чињеница! Drži se činjenica!
Ik heb geen idee waar je het over hebt. Немам појма о чему говориш. Nemam pojma o čemu govoriš.
Kun je dat standpunt verhelderen? Можеш ли разјаснити своје стајалиште? Možeš li razjasniti svoje stajalište?
Geef nu maar toe dat ik gelijk heb. Признај да сам у праву.
Priznaj da sam u pravu.
Ik ben nog niet overtuigd. Још увек се нисам уверио. Još uvek se nisam uverio.
Wat kan ik nog zeggen om je te overtuigen? Што још да кажем како бих те уверио? Što još da kažem kako bih te uverio?
Ik zal je zeggen wat ik ervan denk. Речи ћу ти што о томе мислим.
Reči ću ti što o tome mislim.
Ik ben voor.... Ја сам за... Ja sam za...
Ik ben tegen... Ја сам против... Ja sam protiv...
Ik ben voorstander van... Ја сам поборник... Ja sam pobornik...
Ik ben tegenstander van... Ја сам противник... Ja sam protivnik...
zich uispreken voor ... изјаснити се за... izjasniti se za...
zich uitspreken tegen ... изјаснити се против... izjasniti se protiv...

 

 
© 2024 Schoonekamp Media | contact | Talennet | sitemap .

Citaat van de dag

"Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker. " - Albert Einstein -
(1879-1945)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?